Rodinné domy s nízkoenergetickou náročností provozu, jedinečný a unikátní stavební systém K-KONTROL®.

Dřevostavby, typové domy

Motto: „ Rychle, kvalitně a efektivně stavět RD ”
Společnost RP STAVBY s.r.o. byla založena v roce 2007

Technologie stavebního sytému K-Kontrol ®

ObrázekStavební systém K-KONTROL® je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů staveb. Tento stavební systém je možné zařadit mezi tzv. SIP (structural insulated panel) systémy, které jako základní konstrukční prvek používají samonosný sendvičový panel. Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS.

Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem, jednoduchému a přitom vysoce variabilnímu použití a pro šetrný vliv na životní prostředí ve všech fázích stavby, je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.

K-KONTROL® se dá využít pro výstavbu rodinných a bytových domů, pro opláštění sportovních hal, výstavbu administrativních budov, ubytovacích objektů, chat a rekreačních objektů. Lze jej navrhovat jako jediný systém pro celou stavbu nebo jako jednotlivé stavební konstrukce v kombinaci s jinými systémy.


Systém je odzkoušen a testován akreditovanými ústavy – TZÚS, PAVÚS, CSI, FIRES a certifi kován VVUD Praha. Výroba a výstavba ze systému K-KONTROL® probíhá v systému řízení jakosti ISO 9001:2001 a environmentu ISO 14001:2005.

Pro navrhování staveb slouží příručka Katalog stavebního systému K-KONTROL®. Obecně platí veškerá pravidla pro navrhování dřevostaveb.

Použití stavebního systému K-KONTROL® při výstavbě české polární stanice v extrémních klimatických podmínkách Antarktidy dává nejlepší doporučení pro použití stejného stavebního systému při výstavbě energeticky úsporných, nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb, a to nejen v extrémním prostředí, ale v celé Evropě.


Stěnové typové panely K-KONTROL®

Panel Modulové šířky [mm] Rohové panely [mm] Výška [mm]
Stavební modul M 4 M 3 M 2 M 1 M 2 M + ½ T 2 M – ½ T V
K-KONTROL® 120 1252 939 626 313 686 566 3000
K-KONTROL® 170 711 541
K-KONTROL® 210 731 521

Příslušenství systému K-KONTROL®

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Pro spojení a upevnění panelů K-KONTROL ® mezi sebou se používají kovové spojovací materály, které zahrnují:

 • Spony K-KONTROL® – ocelové pokovené nastřelovací spony s drátem 1,9 mm a délkou 44 mm.
 • Vruty K-KONTROL® – vrut s velkoplošnou hlavou pro spojení mezi jednotlivými konstrukcemi provedenými z panelů lze dodat do délky 400 mm.
 • Vruty, hřebíky a závitové tyče slouží pro řešení všech ostatních spojů v rámci konstrukce hrubé stavby. V rámci systému je dodávána celá řada vrutů, hřebíků a šroubů a kotev.

PĚNY A LEPIDLA

 • Pěna K-KONTROL® se použije všude tam, kde je potřeba vyplnit prostor mezi EPS a dřevěnými prvky, nebo mezi panely při spoji na pero či joint.
 • Lepidlo K-KONTROL® se používá pro spoje mezi dřevěnými prvky konstrukce, nebo mezi dřevem a pláštěm panelu z desek OSB.

V rámci každého spoje mezi panely i v rámci každého vylemování okraje panelu je pak použito obou těchto spojovacích prostředků. Aplikace pěny i lepidla se provádí pomocí aplikační pistole.


DESKY

Deskové materiály, které jsou zahrnuty do systému K-KONTROL® jsou:

 • OSB (orientované dřevoštěpkové desky)
 • MFP (multifunkční desky)

Desky OSB a MFP jsou dodávány v provedení pero/drážka (PD), nebo v provedení s ostrou hranou. Vzhledem k vynikajícím fyzikálním a mechanickým vlastnostem je využití desek velmi mnohostranné. Hlavní využití samostatných desek je ve vodorových konstrukcích staveb pro nosné záklopy stropů a střech. Desky se dodávají v tloušťkách od 8 do 25 mm v rozměrech 625 x 2500 mm až 1250 x 3000 mm.


STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Stavební kování pro dřevěné konstrukce je důležitou součástí moderního a efektivního způsobu spojování tesařských konstrukcí.

Tyto prvky slouží jak pro běžné, tak i pro staticky náročnější spoje. všechny prvky stavebního kování jsou vyráběny z ocelových, žárově zinkovaných plechů. Pro připevňování dílů stavebního kování se používají speciální pevnostní vruty, kotvící hřebíky čí ocelové čepy.

Součástí systému K-KONTROL® jsou zejména tyto prvky stavebního kování:

 • Třmeny pro stropní nosníky
 • Úhelníky
 • Skryté trámové spojky
 • Zavětrovací pásky
 • Patky pod sloupky
 • Trámové botky
 • Bulldogy atd.

TĚSNÍCÍ MATERIÁL

Pro dotěsňování jednotlivých částí stavby ze systém K-KONTROL® se používají převážně materiály:

 • Butyl ALU pásky
 • Butylové provazce a tmely
 • Kompresní expanzní pásky
 • PPR pásky
 • Akrylátové tmely
 • EPDM fólie a lepidla

Přestože je princip základní konstukce systému K-KONTROL® navržen tak, aby bylo eliminováno jakékoli nesprávné provedení na minimum a finální stavba provedená dle montážních předpisů vykazuje jen velmi malou nětěsnost, nabízíme prvky pro dotěsnění stavby. Tyto komponenty se používají při zvýšených požadavcích na parotěsnost vnitřní strany obvodového pláště budovy pro dotěsnění spojů návazujících stavebních konstrukcí. Požadavky na těsnost pláště budovy se v takovýchto případech ověřují takzvaným blowdoor testem, který pomůže odhalit kritická místa stavby.


PRACOVNÍ POSTUP PŘI REALIZACI STAVBY ZE STAVEBNÍHO SYSTÉMU K-Kontrol ®

Každé realizaci nového domu předchází projekční návrh, u kterého je vhodné respektovat zásady a požadavky použitého stavebního systému. To mimo jiné zpřehlední návrh, zjednoduší montáž, a co je hlavní, využije maximálně všech možností, které daný systém nabízí. Nejinak je tomu i u stavebního systému K-KONTROL®. Proto je vhodné při návrhu stavby uvažovat se skladebným modulovým rastrem a do něj zapracovat veškeré nosné konstrukce domu. Montáž začíná ve většině případů přikotvením hloubkově impregnovaného základového pražce spolu se spodním lemovacím vkládaným dřevěným prvkem k předem provedené základové desce s provedenou hydroizolací.

Založení je však též možné i na základových pasech nebo na základovém rámu z oceli apod. Při betonáži desky se osadí kotevní šrouby v předepsaných vzdálenostech. Při vlastním osazení dřevěných pražců je potřeba provést přesné směrové i výškové rozměření, a výškově stavbu založit s přesností ±3 mm. Dobře směrově i výškově založený základový pražec je předpokladem pro bezproblémovou a jednoduchou montáž hrubé stavby.

Od samého začátku stavby je třeba dbát na důkladné utěsnění všech montážních spar. Pro utěsnění větších spar nebo pro vypěnění prostoru v konstrukci stěny mezi dřevem a polystyrenem použijeme pěnu K-KONTROL®. Pro prolepení kontaktně spojených dřevěných prvků mezi sebou nebo pro spojení desek a dřeva se použije lepidlo K-KONTROL®.

Montáž stěn prvního nadzemního podlaží začíná vždy v rohu namontováním a spojením dvou rohových panelů. Poté se panely kladou návazně za sebe a spojují se předepsanými panelovými spoji. Otvor pro okno či dveře je vyskládán a vynechán pomocí parapetního a překladového panelu. Veškeré základní spoje mezi panely v rámci dané konstrukce a též ukotvení vložených lemovacích dřevěných prvků do okraje panelu se provádějí pomocí spon K-KONTROL®.

Po dokončení montáže veškerých nosných konstrukcí prvního nadzemního podlaží je možné přistoupit k montáži stropů. Po řádném rozměření se pomocí ocelových vrutů připevní závěsné třmeny. Předem připravené stropní nosníky se pak svisle vkládají do třmenů a pomocí ocelových vrutů se fi xují. Jakmile jsou všechny stropní nosníky osazeny, provádí se montáž hrubé podlahy z desek OSB pero drážka. Desky se ke stropním nosníkům připevní pomocí vrutů. Důsledné prolepení všech styčných ploch stropní konstrukce je prevencí proti nepříjemnému vrzání podlah v dokončené stavbě.

Montáž stěn vyšších podlaží vždy začíná na dokončené stropní konstrukci nad podlažím nižším. Před montáží vlastních panelů se nejprve osadí a řádně připevní spodní lemovací dřevěný prvek. Poté se pokračuje analogicky jako s montáží stěn prvního nadzemního podlaží. Po dokončení montáže nosných stěnových konstrukcí a vyřezání kapes pro uložení vaznic se provede vlastní montáž sloupů a vaznic. Na takto připravenou nosnou konstrukci střechy se kladou střešní panely. Současně s montáží střešního pláště probíhá vyřezání a vylemovánín otvorů pro střešní okna, komín či vikýře.

Celý leták ke stažení


NOVÝ KONSTRUKČNÍ PANEL K-Kontrol ®neo

Současným trendem ve stavební praxi jsou nízkoenergetické domy a velkým tempem roste zájem o domy pasivní. Důvodem jsou neustále rostoucí ceny energií a s tím spojené rostoucí provozní náklady budov. Základním nástrojem, jak tyto náklady snížit, je maximální snížení tepelných ztrát. Již mnoho let je na evropském trhu využíván stavební systém K-KONTROL®, který vyniká vysokou variabilitou použití, perfektními tepelně izolačními vlastnostmi a stálým technickým rozvojem.

Ve snaze dosáhnou ještě lepších technických parametrů přichází stavební systém K-KONTROL® s novým produktem – konstrukčním panelem K-KONTROL®neo s izolantem nové generace! Nový panel K-KONTROL®neo v sobě spojuje veškeré výhody stavebních systémů SIP s vynikajícími vlasnostmi izolačního materiálu EPS 70 NEO. Díky použití nové generace izolantu je tento materiál připraven rapidně snižovat energetickou náročnost budov a fi nanční dopady růstu cen energií při zachování vstupních investičních nákladů. Vynikající izolační vlastnosti panelu K-KONTROL®neo jsou oproti konstrukčním skladbám na bázi minerální vlny zachovány i při letním oslunění. Nehrozí tedy přehřívání interiérů vlivem prohřívání stavební konstrukce. Výsledkem jsou nulové provozní náklady pro letní chlazení.

K-KONTROL®neo je svou dokonalostí jasnou volbou pro dům dle Vašich představ!

Panel K-KONTROL®neo T mm 120 170 210 230 270 330
Tloušťka pláště OSB TO mm 2 x 15
Tloušťka jádra EPS TE mm 90 140 180 200 240 300
Hmotnost m kg/m2 22,0 22,9 23,6 24,0 24,7 25,8
Tepelný odpor R m2.K/W 3,017 4,611 5,861 6,486 7,736 9,611
Součinitel prostupu tepla U W/m2.K 0,305 0,205 0,163 0,148 0,125 0,101
Difúzní odpor Rd x 10-9 m/s 69,92 79,67 87,32 91,15 98,80 110,27

ObrázekIzolační jádro panelu z EPS 70 NEO má díky grafi tovým nanočásticím na bázi Neopor® výrazně nižší propustnost tepelného záření oproti klasickému EPS. Díky tomu dochází ke snížení hodnoty měřitelného součinitele tepelné vodivosti až o 20% na hodnotu λ = 0,032 W/m.K (v porovnání s běžným EPS).

Celý leták ke stažení

Certifikace

 


 

Postavíme Vám dům dle jakéhokoliv projektu nebo Vašich představ

RP STAVBY

Pokud chcete moderní dřevostavbu nejen navrhnout, ale také ve vysoké kvalitě a bez zbytečných kompromisů postavit, neváhejte nás kontaktovat.

RP STAVBY

Naším cílem je úzce spolupracovat s Vámi jako stavebníkem. Definovat Vaše priority , finanční možnosti a Vaši představu o bydlení zrealizovat.

RP STAVBY

Kromě nabídky domů nabízíme veškerý servis týkající projektové dokumentace, stavebního povolení i stavebního dozoru.

RP STAVBY

V základním standartu splňují naše domy přísné normy roku 2020

RP STAVBY

| © Dřevostavby, montované domy, typové domy | RP STAVBY s.r.o. - 2015 | Všechna práva vyhrazena | Zobrazení pro mobil Klasické zobrazení
| Webdesign: Midasweb |